Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate descrie categoriile datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal și diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens.

 1. În conformitate cu GDPR, următoarele expresii au următoarea semnificație:
 • Date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (numită în continuare „persoana în cauză”); este acea „persoană fizică identificabilă” care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, un element online de identificare, sau la unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • Prelucrare: orice operațiune sau ansamblu de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
 • Destinatar: orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, serviciu sau orice alt organism căruia îi sunt dezvăluite date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu terț. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se dezvăluie date cu caracter personal în cadrul unei competențe speciale de anchetă conformă cu legea Uniunii sau cu legea unui Stat membru nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice în cauză este conformă cu regulile aplicabile cu privire la protecția datelor în funcție de scopurile prelucrării.
 1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent. Ele se rezumă a fi adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
 2. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea utilizatorilor pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
 3. Fiecare parte își dă consimțământul la utilizarea datelor și are dreptul să îl retragă în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 4. Fiecare parte furnizează informații privind acțiunile întreprinse asupra datelor în urma unei cereri, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii.
 5. Fiecare parte are dreptului de a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor, în conformitate cu GDPR.
 6. Fiecare parte are dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, precum și la alte  informații legate de prelucrare, la cerere.
 7. Cu privire la  maniera de prelucrare a datelor personale ale persoanei fizice, în situația prelucrării necorespunzătoare / ilegale a datelor există posibilitatea de a se depune o plângere în fața Autorității de supraveghere A.N.S.P.D.C.P. precum și de a introduce o cale de atac judiciară.
 8. Părțile se obligă să respecte dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și să pună în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
 9. Prin furnizarea datelor dumneavoastră, declaraţi că vă exprimaţi în mod expres şi neechivoc consimţământul pentru ca orice date cu caracter personal, precum şi orice alte informaţii furnizate de dumneavoastră să intre în baza de date a subscrisei.
 10. Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
 • Prelucrarea este necesară în vederea încheierii, desfăşurării sau încetării contractului de muncă în care dumneavoastră aveţi calitatea de angajat;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale subscrisei sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile dumneavoastră în calitate de angajat prevalează asupra acestor interese.
 1. În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit. În același timp, ne vom lua garanții suplimentare că orice persoană fizică sau entitate care ne comunică datele dumneavoastră speciale cu caracter personal a obținut în prealabil consimțământul dumneavoastră.
 2. În orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, vă rugăm să ne comunicați un e-mail la office@stefanmandachi.ro, să ne contactați sau să ne comunicați o scrisoare la adresa office@stefanmandachi.ro . În toate cazurile, consimțământul va putea fi retras în același mod în care a fost acordat.
 3. Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, subscrisa nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, subscrisa va proceda la prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.
 4. Vă putem partaja datele cu caracter personal cu instanțe de judecată, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare sau avocați sau alte persoane dacă se dovedește necesar în mod just în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiție sau a unui drept natural, sau în scopul unui proces de soluționare alternativă, confidențială a diferendelor.
 5. De asemenea, vă putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în Scopurile Permise, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre. Subscrisa va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și va folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii.
 6. Altfel, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne instruiți sau ne acordați permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.
 7. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile Permise sau atunci când vă retrageți consimțământul (dacă este cazul) și subscrisa nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective.
 8. Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
 • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem;  în cazul în care vă exercitați acest drept într-un mod care este evident abuziv sau nefondat, ne rezervăm dreptul la rambursarea costurilor necesare suportate pentru prelucrarea copiilor respective și pentru remiterea copiilor într-o perioadă de timp rezonabilă;
 • dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte și dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • puteți de asemenea să faceți o plângere dacă sunteți preocupat de modul în care gestionăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras.
TOP